Council for At Risk Academics

The Council for At Risk Academics (CARA) is a UK-based organisation which offers academic, financial, and practical support, to academics and their families who are in immediate danger, forced into exile, or who continue to work in their home countries despite serious risk.
Several members of the Executive Committee of the Society for the Promotion of Byzantine Studies (SPBS) are affiliated with universities who are part of the CARA network.

This includes:

The Society for the Promotion of Byzantine Studies is happy to offer support to applications from Ukrainian Byzantinists, or Ukrainian academics working in a related discipline (such as medieval studies, including the study of early Rus), who wish to make an application to one of the institutions within the CARA network.

To contact the SPBS directly, please email:
Dr Daniel Reynolds: d.k.reynolds@bham.ac.uk

Further information on the CARA scheme, including a list of member institutions, may be found here: https://www.cara.ngo/who-we-are/partners-and-supporters/cara-scholars-at-risk-uk-universities-network/

Donate: The CARA network also accepts donations to support their activities. Further information may be found here: https://www.cara.ngo/how-to-help/donations/

Universities of Sanctuary Scheme

The Universities of Sanctuary Scheme works closely with the UK Cities of Sanctuary Scheme to provide support to refugees and people seeking political asylum in the UK Higher Education network.
Further information on the United Kingdom network may be found here:
Universities of Sanctuary
Further information on the network within the Republic of Ireland may be found here:
https://ireland.cityofsanctuary.org/universities-and-colleges-of-sanctuary
Information on the United Kingdom Cities of Sanctuary may be found here:
City of Sanctuary | List of City of Sanctuary groups

Free English tuition for Ukrainian nationals

Oxford International Education Group is offering free English language and cultural preparation courses for Ukrainian nationals arriving in the country. The courses will be delivered fully online and can be accessed from mobile phone

Further Information may be found here: OI Digital Institute


Великобританія та Республіка Ірландія
Рада вчених з групи ризику

Рада вчених з групи ризику (CARA) — це організація, що базується у Великобританії, яка надає академічну, фінансову та практичну підтримку вченим та їхнім сім’ям, які перебувають у безпосередній небезпеці, змушені перебувати у вигнанні або продовжують працювати у своїх країнах, незважаючи на серйозний ризик.
Декілька членів Виконавчого комітету Товариства сприяння візантійським дослідженням (SPBS) пов’язані з університетами, які входять до мережі CARA.

Це включає:

Товариство візантинознавців пропонує підтримку науковим проектам українських візантіністів або українських учених, що працюють у суміжній дисципліні (наприклад, медієвістики, включаючи Стародавню Русь), які бажають подати заявку до однієї з установ мережі CARA.
Щоб зв’язатися безпосередньо з SPBS, будь ласка, скористайтесь електронною поштою:
Dr Daniel Reynolds: d.k.reynolds@bham.ac.uk

Додаткову інформацію про схему CARA, включаючи список установ-членів, можна знайти тут: https://www.cara.ngo/who-we-are/partners-and-supporters/cara-scholars-at-risk-uk-universities-network/

Пожертвувати: мережа CARA також приймає пожертви на підтримку своєї діяльності. Додаткову інформацію можна знайти тут: https://www.cara.ngo/how-to-help/donations/

Університетські програми організації притулків для біженців (Universities of Sanctuary Scheme)

Програма університетів тісно співпрацює з програмами міст Сполученого Королівства, щоб надавати підтримку біженцям і людям, які шукають політичного притулку і можуть скористатися програмами мережі вищої освіти Великобританії.

Додаткову інформацію про притулки для біженців Сполученого Королівства можна знайти тут:
Universities of Sanctuary
Додаткову інформацію про мережу в Ірландії можна знайти тут:
https://ireland.cityofsanctuary.org/universities-and-colleges-of-sanctuary
Інформацію про притулки для біженців Сполученого Королівства можна знайти тут:
City of Sanctuary | List of City of Sanctuary groups

Безкоштовне навчання англійської мови для громадян України

Oxford International Education Group пропонує безкоштовні підготовчі курси англійської мови та культури для громадян України, які прибувають до країни. Курси проводитимуться повністю онлайн та доступні з мобільного телефону.

Додаткову інформацію можна знайти тут: OI Digital Institute


Соединенное Королевство и Республика Ирландия
Совет, созданный для ученых, подвергающихся риску

Совет по делам ученых, подвергающихся риску (CARA) – это британская организация, которая предлагает академическую, финансовую и практическую поддержку ученым и их семьям, находящимся в непосредственной опасности, вынужденным покинуть родину или продолжающим работать в своих странах, несмотря на серьезный риск.
Несколько членов Исполнительного комитета Общества содействия византийским исследованиям (SPBS) связаны с университетами, входящими в сеть CARA.

К ним относятся:

Общество содействия развитию византийских исследований предлагает поддержку украинским византинистам или украинским ученым, работающим в смежных дисциплинах (например, медиевистика, включая Древнюю Русь), которые хотят подать заявку в одно из учреждений сети CARA.

Чтобы связаться с SPBS напрямую, пожалуйста, напишите по электронной почте:
Dr Daniel Reynolds: d.k.reynolds@bham.ac.uk

Дополнительную информацию о схеме CARA, включая список учреждений-участников, можно найти здесь: https://www.cara.ngo/who-we-are/partners-and-supporters/cara-scholars-at-risk-uk-universities-network/

Пожертвования:
Сеть CARA также принимает пожертвования для поддержки своей деятельности. Дополнительную информацию можно найти здесь: https://www.cara.ngo/how-to-help/donations/

Программа «Университеты-убежища»

Программа «Университеты убежища» тесно сотрудничает с Программой «Города-убежища» Великобритании, предоставляя поддержку беженцам и лицам, ищущим политического убежища, в сети высшего образования Великобритании.

Дополнительную информацию о сети вузов Великобритании можно найти здесь:
Universities of Sanctuary
Дополнительную информацию о сети в Республике Ирландия можно найти здесь:
https://ireland.cityofsanctuary.org/universities-and-colleges-of-sanctuary
Информацию о городах-убежищах Соединенного Королевства можно найти здесь:
City of Sanctuary | List of City of Sanctuary groups

Бесплатное обучение английскому языку для граждан Украины

Oxford International Education Group предлагает бесплатные курсы английского языка и культурной подготовки для граждан Украины, прибывающих в страну. Курсы будут проводиться полностью в режиме онлайн и будут доступны с мобильного телефона.

Дополнительную информацию можно найти здесь: OI Digital Institute